Thông báo – Kế hoạch phòng chống Covid-19

Thông báo – Kế hoạch phòng chống Covid-19

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang tiếp tục đe dọa tính mạng và sức khỏe con người, công ty ban hành kế hoạch xây dựng phương án ứng phó bệnh dịch Covid-19 giúp ngăn ngừa lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của mỗi người.

Yêu cầu tất cả CBCNV toàn nhà máy nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp chủ động ngăn ngừa đã nêu chi tiết trong bản kế hoạch để đảm bảo an toàn sản xuất, hạn chế lây lan dịch bệnh và cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Chi tiết xem tại đây.