(Tiếng Việt) CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG THÁNG 8/2021 CỦA ABB VIỆT NAM